SRPSKA MIJELOMSKA GRUPA

Kao nezavisno udruženje koje čine stručnjaci koji se bave dijagnostikom, terapijom, istraživanjima i edukacijom u oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze, rad SMG je zasnovan na jedinstvenim dijagnostičkim i terapijskim principima i čini odraz razmene stručnih iskustava i intenzivne saradnje participirajućih hematoloških centara. Od svog osnivanja 24.12.2008.godine, SMG ostvaruje intenzivnu saradnju sa sličnim domaćim i međunarodnim udruženjima u cilju razmene znanja, iskustava, kadrova i publikacija.
DOBRODOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU SRPSKE MIJELOMSKE GRUPE


POŠTOVANE KOLEGE,

Pozivamo Vas da nam se pridružite u inicijativi Srpske Mijelomske Grupe (SMG) za unapređenje naučno-istraživačkog rada iz oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze sa ciljem ostvarenja progresa u lečenju obolelih.

Kao nezavisno udruženje koje čine stručnjaci koji se bave dijagnostikom, terapijom, istraživanjima i edukacijom u oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze, rad SMG je zasnovan na jedinstvenim dijagnostičkim i terapijskim principima i čini odraz razmene stručnih iskustava i intenzivne saradnje participirajućih hematoloških centara. Od svog osnivanja 24.12.2008.godine, SMG ostvaruje intenzivnu saradnju sa sličnim domaćim i međunarodnim udruženjima u cilju razmene znanja, iskustava, kadrova i publikacija. Osnivački ciljevi rada SMG su:

1. Razvoj i unapređenje otkrivanja i lečenja multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze
2. Formiranje jedinstvenih kriterijuma otkrivanja, lečenja i praćenja bolesnika sa multiplim mijelomom i pridruženim poremećajima plazmocitne loze na teritoriji Srbije u skladu sa evropskim i svetskim standardima
3. Afirmacija interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze
4. Učešće članova SMG u stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi koje se bave lečenjem multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze
5. Organizacija stručnih sastanaka, kongresa i seminara uz omogućavanje razmene iskustava u lečenju multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze
6. Organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva
7. Pomaganje edukacije stručnjaka iz Srbije i standardizacija dijagnostičkih i terapijskih postupaka
8. Stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmene kadrova
9. Angažovanje u naučnim projektima, ispitivanje pojedinih lekova i procedura
10. Pokretanje Stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze u skladu sa zakonom

Konstitutivna tela SMG su Skupština, Predsedništvo, Stručni Savet i Radna Grupa Regionalnih Koordinatora SMG, koja čine eminentni stručnjaci iz oblasti multiplog mijeloma I pridruženih poremećaja plazmocitne loze svih referentnih hematoloških centara.

Članstvo u SMG-u je dobrovoljno i stiče se, po ispunjenju potrebnih uslova, pismenom izjavom o pristupanju. Članovi SMG-a su, po pravilu lekari specijalisti koji se bave dijagnostikom i terapijom multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze. Za članove SMG-a mogu biti izabrani i pojedinci iz drugih profesija koji se bave bazičnim, farmakološkim ili drugim istraživanjima u oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze.

Očekujući Vašu podršku u inicijativi formiranja jedinstvene hematološke mreže u istraživačkom radu iz oblasti multiplog mijeloma i pridruženih poremećaja plazmocitne loze, srdačan pozdrav u ime Srpske Mijelomske Grupe,

Dr sci med Jelena Bila Predsednik Srpske Mijelomske Grupe
Predsednik
Doc. dr Jelena Bila

Sekretar
Ass. dr Olivera Marković

Blagajnik
Prof. dr Predrag Đurđević